I. POSTANOWIENIA OGÓLN

Niniejszy regula min świadczenia usług w serwisie internetowym POLITYKA-COOKIES.NET (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu (portalu) internetowego zlokalizowanego pod adresem: http://polityka-cookies.net (zwanego dalej jako: „Serwis” lub „Portal”) oraz reguluje zakres praw i obowiązków jego Subskrybentów i Odwiedzających.

Każdy Subskrybent i Odwiedzający, który przystępuje do korzystania z Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Plików Cookies, której treść dostępna jest również w Serwisie pod adresem: http://polityka-cookies.net/polityka_cookies/654447/voPMkelvoXcw9cri

Serwis jest internetowym portalem o charakterze non-profit, którego celem jest propagowanie rzetelnego wypełnienia obowiązków związanych z tzw. Polityką Cookies . W  ramach działania Serwisu może nastąpić dostarczenie Subskrybentowi   przykładowego, demonstracyjnego, rozwiązania w zakresie wyświetlania komunikatu dotyczącego Polityki Cookies na jego stronie www.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:

a) Subskrybent – podmiot, który wypełnił formularz rejestracyjny na stronie głównej Serwisu. Subskrybent może korzystać z pełnych zasobów Serwisu.

b) Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (nie będących Subskrybentami).

c) Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów.

d) Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Subskrybentów, Odwiedzających, oraz Reklamodawców pod adresem internetowym http://polityka-cookies.net. W szczególności Usługą jest dostarczenie Subskrybentowi przykładowej  wersji rozwiązania technicznego w zakresie informowania odwiedzających jego stronę www o polityce cookies  tej strony www.

e) Usługodawca V-Smart Przemysław Jarząb, ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151674497

f) Administrator V-Smart Przemysław Jarząb, ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151674497

g) Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie www, która je utworzyła.

h) Polityka Cookies – zbiór zasad  i trybu postępowania z Plikami Cookies, na wskazanej stronie www.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Subskrybentom i Odwiedzającym, drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.

2. Serwis świadczy Usługi nieodpłatnie i odpłatnie. Zakres i charakter usług odpłatnych ustalane są każdorazowo z Subskrybentem.

3. Usługi nieodpłatne są świadczone na rzecz Subskrybentów oraz Odwiedzających.

4. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę:

a) dołączanie do przesyłanych materiałów reklam  i dowolne zagospodarowanie treścią obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystywania na stronach Serwisu,

b) dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści korespondencji przesyłanej w ramach Usługi,

Usługodawca zapewnia, że wszelkie działania wymienione w pkt „a” i „b” powyżej będą podejmowane bez ingerencji w treści Subskrybenta, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od treści.

5.Serwis może prowadzić bezpłatną usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

IV. DOŁĄCZENIE DO SUBSKRYPCJI

1. W celu dołączenia do subskrypcji na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie. Z chwilą zakończenia rejestracji Odwiedzający staje się Subskrybentem.

2. Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu formularza. Wypełnienie formularza jest niezbędne do uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu.

3Podczas rejestracji przyszli Subskrybenci, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do prawidłowego działania Usługi w ich kontekście, w szczególności:

i. adres e-mail (dwukrotnie w celu weryfikacji),

ii. nazwa domeny, dla której wygenerowana ma zostać Polityka Cookies.

4. Subskrybent zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe.

5. Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Subskrybenta, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą.

6. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Subskrybenta zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

7. Po zakończeniu procesu rejestracji, Subskrybent automatycznie otrzymuje wiadomość na podany adres e-mail, która zawiera link do instrukcji pobrania skryptu wyświetlającego przykładową Politykę Cookies na stronie internetowej Subskrybenta.

8. Wiadomość e-mail zawiera również odnośnik służący do usunięcia wszelkich jego danych z Serwisu w dowolnym momencie. Ponadto Subskrybent może w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję usunięcia jego danych z Serwisu na adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2. Dokumenty i informacje generowane przez Serwis na rzecz poszczególnych Subskrybentów, w tym Polityka Cookies oraz komunikaty na stronę www. tych podmiotów mają wyłącznie charakter demonstracyjny. Usługodawca udziela ROCZNEJniewyłącznej licencji na wykorzystanie tych rozwiązań na własne potrzeby Subskrybenta, z zastrzeżeniem, że nie jest on uprawniony do udzielania sublicencji lub przekazywania innym podmiotom pod żadnym tytułem, w całości lub w części. Subskrybent przed ewentualnym  wykorzystaniem wygenerowanych dokumentów, komunikatów itp. jest zobowiązany do upewnienia się co do ich zgodności ze stanem faktycznym  i prawnym, kompletności oraz przydatności do zamierzonego użytku.

2. Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie jakiejkolwiek Usługi objętej niniejszym Regulaminem. Usługodawca nie zapewnia działania tej Usługi w sposób niezakłócony oraz w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Usługodawca dołoży należytej staranności celem świadczenia tej usługi w sposób ciągły. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Subskrybentów o planowanych przez niego niezbędnych przerwach technicznych, które wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności za pośrednictwem sieci Internet.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Subskrybentów Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich.

5. Każdy Subskrybent i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

i. ochrony danych osobowych,

ii. ochrony dóbr osobistych,

iii. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej,

iv. prawa karnego, prawa wykroczeń oraz innych przepisów dotyczących czynów zabronionych

v. prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu.

oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy.

6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, programowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

7. Autorskie prawa majątkowe do zawartości serwisu przysługują Usługodawcy.

VI. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających i Subskrybentów jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych Usługach.

2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Subskrybent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, ich aktualizacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem  w tym  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przez ich nienależytym wykorzystaniem.

3. Usługodawca zapewnia Subskrybentom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgody z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator.

4. Dane osobowe udostępnione przez Subskrybenta, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Cookies. Administrator zaleca by Użytkownik aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest zdobycie subskrypcji Subskrybent zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Subskrybenta dobrowolnie. Subskrybent ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem.

6. Poprzez zarejestrowanie Konta Subskrybent wyraża zgodę na:

i. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,

ii. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,

iii. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Subskrybenta w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji przez Użytkownika.

8.Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora, Usługodawcy lub Reklamodawcy na adres e-mail widniejący w subskrypcji lub wskazany przy rejestracji Subskrybenta w Serwisie.  Subskrybent w każdej chwili jest uprawniony do cofnięcia udzielnej zgody na otrzymywanie wiadomości na swój adres e-mail, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.Niedopuszczalne są działania mogące naruszyć, utrudniać bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Subskrybent dopuszcza się opisanych wyżej zachowań, może nastąpić usunięcie Konta tego Subskrybenta.

12. Administrator może zawiesić czasowo Konto Subskrybenta, jeśli cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z przepisami prawa, z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu lub Subskrybent w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązując przepisy prawa.

13. Administrator może dokonać likwidacji Konta Subskrybenta, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni lub Subskrybent skierował do Usługodawcy lub Administratora (z adresu e-mali wskazanego  w procesie rejestracji lub zapisanego w Koncie) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Subskrybent traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

14.O czasowym zawieszeniu Konta Subskrybenta lub jego likwidacji Administrator powiadomi Subskrybnta za pomocą informacji wysłanej na wskazany podczas rejestracji lub w Koncie adres poczty elektronicznej.

15.Subskrybent może posiadać wiele subskrypcji.

16.Administrator zastrzega sobie prawo niezbędnej modyfikacji Usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

VII. REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

1. Każdemu Subskrybentowi przysługuje  prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu poczty elektronicznej, wskazanym w procesie rejestracji Konta Subskrybenta w Portalu.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji  w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Administratora.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Subskrybentowi na adres poczty elektronicznej Subskrybenta wskazany w jego Koncie lub w procesie rejestracji Konta.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

7. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Subskrybenta lub Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Subskrybenci i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i niniejszym Regulaminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

2. Regulamin obowiązuje do chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie http://polityka-cookies.net/regulamin/654447/voPMkelvoXcw9cri.

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie http://polityka-cookies.net.

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Subskrybent zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Subskrybenta.

5. O treści zmian niniejszego regulaminu Subskrybent zostanie powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Subskrybent nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Subskrybenta przyjęte.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Subskrybentów oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.